Zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten, zal Sonneveld GrafiMedia B.V. zich inspannen om de risico’s van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te reduceren en de prestaties van het milieumanagementsysteem continu te verbeteren.

Hierbij richt Sonneveld GrafiMedia BV zich met name op minder milieubelasting van de onderscheidende compartimenten energie en lucht. Deze reductie wil Sonneveld GrafiMedia BV realiseren door het nemen van zowel organisatorische als technische maatregelen.

Zowel de uit ons beleid voortvloeiende concrete doelstellingen als te nemen maatregelen zijn beschreven in ons maatregelenoverzicht. De middelen die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken worden door de directie ter beschikking gesteld. Jaarlijks wordt de werking van ons milieumanagementsysteem beoordeeld door middel van de directiebeoordeling.

Wij verbinden ons in ieder geval de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid-, gezondheid- en milieuaangelegenheden na te leven. De belangrijkste wet- en regelgeving voor ons zijn de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

Voor een succesvolle invoering en handhaving van het milieumanagementsysteem wordt van het gehele personeel een actieve inbreng en bijdrage verwacht om de voorgenomen acties tot een goed einde te brengen. Deze milieubeleidsverklaring is daarom aan alle medewerkers via een schrijven bekend gemaakt en uitgelegd.

Naast een open en vertrouwelijke relatie met de medewerkers van het bedrijf, alsmede het bieden van een uitstekend, veilig en gezond werkklimaat, zal de directie ook streven naar een harmonieuze relatie met haar omgeving.

27 maart 2017 te Ridderkerk

De directie van Sonneveld GrafiMedia BV